پرسیدن اسم افراد( درس اول)

the verb be; possessive adjectives 

what is ( what's) your name?                                       اسم شما چیست؟
my name is sara.                                                        .اسم من سارا است 


what is his name?                                                   اسم او (مذکر) چیست؟
His name is Ricardo.                                                   .اسم او ریکاردو است 


what is her name?                                                    اسم او (مونث) چیست؟ 
Her name is Yoko.                                                             .اسم او یوکو است

 

what are your names?                                         اسم شما چند نفر چیست؟
Our names are Maria and and Yoko.                      .اسم ما ماریا و یوکو است

What are their names?                                                       اسم آنها چیست؟ 

Their names are sara and joe.                                .اسم آنها سارا و جو است

coolتمرین کنیدcool
Circle the correct words.

کلمه سبز درست است یا قرمز؟
1. Maria is a student. His/Her last name is Gomez. 
2- M.s Peters isare our teacher.Her/Their first name is Linda. 
3.My name is jason. What 's our/your name?
4. Anna and Bruce is/are students.Her/ Their teacher is Miss Brown.
5. Their first name is/are Yoko and Ricardo.
--------------------------------

cryingبازم تمرینcrying
complete the conversation with the correct words. Then prsctice in a group. 
A: Hello. Welcome to English class.

.جاهای خالی را پر کنید

what .......... your name, please?
B:..............name is Pam.
A: And what's..............last name, pam?
B: my last name.............. Nelson. 
A:ok. And..............is your name?
c: Ji-ah............ family name is Lee. 


.حالا بخوانید و تمرین کنید
A: Heloo.My name is Oskar Martinez.What's your na,e?
B:Hi. My name is Susana Harris. 
A: It's nice to meet you. 
B:Nice to meet you,too.

تصویر مرتبط

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...