کارهایی که باعث می شود به شما احترام بگذارند.

تقریبا همهی افراد در هر سنوسال و موقعیت اجتماعی، دوست دارند مورد احترام واقع شوند و جایگاهشان بهعنوان یک انسان محترم حفظ شود. بهعنوان مثال زمانی که در مقام رهبری قرار میگیرید، لازم است افرادی که با آنها کار میکنید، به شما احترام بگذارند. اما احترام خودبهخود ایجاد نمیشود. احترام بهدست آوردنی است و برای همین لازم است، رفتار مناسبی داشته باشید تا دیگران برای شما احترام قائل شوند. شاید تیم کاری شما به عادتهای کاریتان، هوشتان یا توانایی شما برای بستن قرارداد احترام بگذارند، اما چیزهای بیشتری برای احترامگذاشتن وجود دارد. اگر بهعنوان یک فرد احترام لازم را دریافت کنید، برنده هستید. درادامه نکاتی برای کسب احترام بیشتر آورده شده است. با ما همراه باشید.

۱. مهربان باشید

همیشه با هرکسی که در طول روز میبینید، از همسر و فرزندانتان گرفته تا همکار یا حسابدارِ فروشگاه مؤدبانه رفتار کنید. گفتن این حرف از انجام آن راحتتر است، بهخصوص اگر روز بدی را گذرانده باشید. اما اگر میخواهید رفتار محترمانهای داشته باشید، باید با همه درست رفتار کنید و مهربان بودن را از یاد نبرید.

۷ روش برای اینکه احترام بیشتری کسب کنید - مهربان باشید

به دیگران همانطور احترام بگذارید که دوست دارید به شما احترام بگذارند. میتوانید کارهایی انجام دهید که همراه با ادب و نزاکت باشد. بهعنوان مثال میتوانید درب کافیشاپ را برای نفر کناری خود باز کنید یا در فروشگاه اجازه بدهید شخصی جلوتر از شما راه برود. درهرجایی که امکان دارد لبخند زدن را فراموش نکنید و از کلمهی لطفا یا متشکرم استفاده کنید.

۲. محترمانه رفتار کنید

رفتارهای غیرمحترمانه مانند چشمغرهرفتن، استفادهی بیشازحد از تلفنهمراه را کنار بگذارید و برای درمان پرحرفی خود چارهای بیندیشید. این کارها نه تنها نشانهی بیاحترامی به فردی است که با او ارتباط دارید، بلکه مانع از برقراری ارتباط بیشتر و حل مسئله نیز خواهد شد. همچنین ممکن است نوعی شکاف همیشگی بین شما به وجود آورد. بهجای آن، سعی کنید مؤدبانه به دیگران گوش دهید. هر فردی این حق را دارد که به حرفهایش گوش بدهند. حتی اگر هیچوقت با ایده یا نظر کسی موافق نیستید، باز هم میتوانید به حرف او گوش دهید. این را درنظر بگیرید که اگر خودتان حرفی برای گفتن داشته باشید، دوست دارید چطور با شما رفتار شود، بهخصوص اگر مسئلهای وجود داشته باشد.

۳. خوب گوش کنید

گوشکردن فرایندی فعال است و به هیچوجه منفعل نیست. گوشدادن به این معنی است که شما افکار و عقایدتان را از ذهنتان خارج میکنید و واقعا به چیزهایی که دیگران میخواهند به شما منتقل کنند، گوش میدهید. اغلب در گفتوگوهای امروزی، نظرات یک فرد سبب میشود افکار شنونده تحریک شود و او هم داستان خود را در روند مشابهی مطرح میکند. بهجای اینکه نظر خودتان را بگویید، با مطرحکردن چند سؤال گوینده را تشویق کنید تا چیزهای بیشتری به شما بگوید. زمانی که مهارت گوش دادن مؤثر را تمرین میکنید، به دیگران کمک میکنید تا احساس کنند، مهم هستند.

۴. مفید باشید

۷ روش برای اینکه احترام بیشتری کسب کنید - مفید باشید

افرادی که همیشه آمادهی کمککردن به دیگران هستند یا در موقعیتهای لازم به دیگران گوش میدهند یا به دنبال فرصتی برای کمککردن هستند، احترام بیشتری دریافت میکنند. بهدنبال فرصتهایی برای کمککردن باشید، حتی اگر قبلا این موقعیتها را نادیده میگرفتید. مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشید و بدوناینکه منتظر کمکگرفتن از کسی باشید خودتان کارها را انجام دهید. ببینید که چندبار در روز میتوانید برای دیگران مفید واقع شوید.

۵. عذرخواهی نکنید

فعالیتهای شما بهجز در بعضی موارد پیشبینی نشده، براساس انتخابهایتان صورت میگیرد و دلیلی برای عذرخواهی وجود ندارد. کارتان را انجام دهید. اگر معمولا دیرتر از موعد به جایی که باید میرسید، احتمالا به این دلیل است که در مدیریت زمان خود مشکل دارید. درصورتی که کاری را به اتمام نرساندهاید به احتمال زیاد به این دلیل است که روی آن تمرکز نکردهاید یا به نظرتان انجام آن کار غیرضروری بوده است. اشتباهات خود را بپذیرید و بهجای اینکه در آن اشتباه باقی بمانید، بهدنبال فرصتی باشید که آن اشتباه را کنار بگذارید و کار را به شکل بهتری انجام دهید.

۶. خشم را کنار بگذارید

عصبانیت و ناراحتی به هیچکس جز خودتان آسیب نمیزند. خشم را در خودتان نگه ندارید و در صورتی که خشمگین شدید ظرف چند لحظه خشم را برطرف کنید (میتوانید از راه های کنترل خشم استفاده کنید) و کار خود را جبران کنید یا از آن بگذرید. در حالت خشم باقی نمانید. توجه داشته باشید که استرس سبب ایجاد هیجان میشود و میتواند در سلامتی شما مشکل ایجاد کند. هیچکس ایدهآل نیست و هرکسی مشکلاتی دارد. به خودتان و دیگران اجازه دهید تا حال بهتری داشته باشید. تمرکز روی اهداف جدیدِ مثبت، بخشیدن دیگران و نیز فراموش کردن کینه و کدورت را تمرین کنید.

۷. مشتاق تغییر باشید

لجبازی شما را بهجایی نمیرساند. قبول کنید که تغییر جزئی از روند تکامل است. مهارتهای رشد فردی را در خودتان تقویت کنید. برای مثال به یادگیری مهارتهای جدید بپردازید، فعالیتهای جدید را امتحان کنید و بهخصوص رفتارهای غیرارادی خود را بررسی کنید و به خاطر این سعی و تلاش در مسیر بهترشدن خودتان را تحسین کنید.

منبع: چطورداتکام

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...