خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

دختر نصیب کیست؟

دختر نصیب کیست؟

هنوز ساعتی به روستای ما نیامده بود.  از زمانی که خروس پیر ننه ناناز با آن صدای عذاب آورش شروع به خواندن می کرد که من را به یاد نوه ام زیر دوش حمام می اندازد، شروع به کار می کردم و با صدای سگ ها تبر را روی کنده می کوبیدم.  یک روز جناب سرکارگر که می خواس...