خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

وقتی دوستمان ناراحت است...

وقتی دوستمان ناراحت است...

یکی از سختترین چالشهای دوستی این است که نمیدانید وقتی دوستتان غمگین است، چگونه با او صحبت کنید. هرقدر هم به این فرد نزدیک باشید، ممکن است در چنین موقعیتهایی ندانید باید چطور برخورد کنید. وقتی میبینید یکی از دوستان عزیزتان غصه میخورد، خیلی طبیعی است که ...