خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

فحاشی فرهنگی

فحاشی فرهنگی

در تحقیقی که چند سال گذشته درباره یادگاری های روی میز و نیمکت دانش آموزان در دبیرستان های تهران انجام دادم نتایجی به دست آمد که کمی باعث تعجب شد. سال ها در مدرسه سخن از شعر ،آیات ، روایات، داستان های تربیتی ، علوم مختلف و ... می شنوند و می خوانند. اما ...